Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Επαναδημοσίευση υπόμετρου 6.1. νέων γεωργών.

Ενημέρωση μελών μελισσοκομικου συλλόγου <<ο κηφήνας>>


Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2020)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η
  Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας
προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2017»
1. Στόχος
Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.
Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχει ρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
Το υπομέτρο 6.1  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο. 

2. Περιοχές εφαρμογής της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1
Η 2ηπρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1ηΠρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών εντός του 2017, ήτοι στις Περιφέρειες Αττικής,Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.
Ειδικά για το Νομό Αττικής, το Υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα αποκλείοντας το κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής, δηλαδή σε περιοχές που σύμφωνα με τον βαθμό Αστικοποίησης (Degree of Urbanization), έχουν βαθμό Αστικοποίησης 2 και 3(ενδιάμεσης πυκνότητας κατοικημένες και αραιοκατοικημένες περιοχές) και προσιδιάζουν αντίστοιχα σε ενδιάμεσες και κυρίως αγροτικές περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Η αντιστοίχηση των ανωτέρω περιοχών σε διοικητικές διαιρέσεις ΟΤΑ Καλλικράτη θα γίνει με την 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου 6.1 έτους 2017
3. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο
Η διαχείριση του Υπομέτρου 6.1 έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.
 4. 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, Περίοδοι Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης,
Χρονοδιάγραμμα Έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης, Ένταξη και Υλοποίηση
4.1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων θαεκδοθεί δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1
 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2017. Η περίοδος καταχώρησης και η περίοδος υποβολής των
αιτήσεων στήριξης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων ένταξης και το συνολικό ποσό της
δημόσιας στήριξης ανά Περιφέρεια που διατίθεται θα προσδιορίζονται αναλυτικά με την απόφαση της 2ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών».
4.2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: Κάθε υποψήφιος
δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 4 Περιφέρειες πουαφορά η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλωνυποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΚρατικώνΕνισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο  www.ependyseis.gr/mis 
4.3. Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων, οι στόχοι του  Επιχειρηματικού Σχεδίου, οι Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις Δικαιούχων, το ύψος της Οικονομικής Ενίσχυσης, τα κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής Αιτήσεων Ενίσχυσης Υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, και οι λοιποί όροι του προγράμματος  προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρ. 8585/10-10-2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.
4.4. Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας με συγκριτική αξιολόγηση,δηλαδή κατά απόλυτη φθίνουσα σειράς κατάταξης, βάσει κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017, με βασικό όρο την επίτευξη του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας το οποίο είναι ίσο με 40 βαθμούς (40% της μέγιστης βαθμολογίας) και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά Περιφέρεια. 
4.5. Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης όπως και κατά τη διάρκεια υλοποίησης, θα γίνονται διασταυρώσεις των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών Μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των Ασφαλιστικών Οργανισμών κτλ, με στόχο την επαλήθευση της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων. 
5. Πληροφορίες – Δημοσιότητα
Η Προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Νέων Γεωργών κοινοποιείται στις Περιφέρειες που αφορά. Επιπλέον η παρούσα αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr και στις σχετικές ιστοσελίδες των Περιφερειών που αφορά. Με ευθύνη των ΔΑΟΠ, η παρούσα κοινοποιείται στις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειών καθώς και στους κατά τόπους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Επίσης οι ΔΑΟΠ και οι ΔΑΟΚ μεριμνούν για την ευρεία δημοσιοποίηση της παρούσας ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της
προδημοσίευσης της 2ης πρόσκλησης.
Για πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών (Δ.Α.Ο.Π.) :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required