Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 22/03/2018ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.22/03/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Aρ.113Στην Ν.Μάκρη σήμερα 22/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Παλαιοκώστας, Δέγγλερης Ιωάννης, Μάγης Αριστοτέλης, Αικατερίνη Μίχα.

 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1.     Παράδοση - Παραλαβή. Το απελθόν διοικητικό συμβούλιο του μελισσοκομικού συλλόγου ανατολικής Αττικής “Ο Κηφήνας” παραδίδει τα κάτωθι αναγραφόμενα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσία και του προέδρου της εξελεγκτικής επιτροπής .

  • Βιβλίο Μητρώου Μελών
  • Πρωτόκολλο Εισερχομένων - Εξερχομένων
  • Σφραγίδα Συλλόγου
  • Βιβλίο Περιουσίας
  • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ
  • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΓΣ
  • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΕΕ
  • Βιβλίο εσόδων - εξόδων
  • Μπλοκ αποδείξεων περασμένων ετών
  • Φορολογικά στοιχεία ( φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών,  περιοδικές δηλώσεις κλπ.)
  • Υπόλοιπο Ταμείου προς Παράδοση στο νέο Δ.Σ. € 5863

Μετρητά εις χείρας Ταμία € 5863

Τα ως άνω παρελήφθησαν και ελεγχθέντα ευρέθησαν ότι έχουν καλώς.

2.     Ο πρόεδρος προτείνει όπως η επόμενη συνεδρίαση γίνει την Τρίτη 27 Μαρτίου και ώρα 18:00 00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου  στη Νεα Μάκρη Αττικής, με θέματα που θα θέσουν τα μέλη επί τόπου. Τα μέλη αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση.

Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Τα μέλη του ΔΣ

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ 18/03/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 18/03/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» Αρ.112

 


Σήμερα την  18 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του μελισσοκομικού συλλόγου Αν. Αττικής «Ο κηφήνας», τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της 18ης Μαρτίου 2018, σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία του συλλόγου στη Νέα Μάκρη Αττικής, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους κ. Νικόλαου Παλαιοκώστα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.     Συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα.
2.     Προσδιορισμός έκτακτης συνεδρίασης προς παραλαβή διοίκησης
3.     Προσδιορισμός επόμενης τακτικής συνεδρίασης

Παρόντες: α) Παναγιωτάκος Νικόλαος β) Δέγγλερής Ιωάννης γ) Μίχα Αικατερίνη δ) Μάγης Αριστοτέλης ε) Παλαιοκώστας Νικόλαος
Ο πλειοψηφίσας κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος διαπιστώνει ότι υφίσταται η απαιτούμενη από το άρθρο 10 του καταστατικού απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1ο
Ο πλειοψηφίσας  κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος αναφέρει ότι η εκλογή των μελών στα προβλεπόμενα αξιώματα θα γίνει με φανερή ψηφοφορία βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού.

Για την θέση του Προέδρου μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Παναγιωτάκος Νικόλαος. Γίνεται φανερή ψηφοφορία και ο κ. Παναγιωτάκος Νικόλαος λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Για την θέση του Αντιπροέδρου μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος Γίνεται φανερή ψηφοφορία και ο κ. Παλαιοκώστας Νικόλαος λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Για την θέση του Γενικού Γραμματέα μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Δέγγλερης Ιωάννης  Γίνεται φανερή ψηφοφορία και ο κ. Δέγγλερης Ιωάννης  λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Για την θέση του Ταμία μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Μάγης Αριστοτέλης Γίνεται  φανερή ψηφοφορία και ο κ. Μάγης Αριστοτέλης λαμβάνει 5 ψήφους υπέρ, άρα εκλέγεται παμψηφεί.

Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του ΔΣ του σωματείου «Ο Κηφήνας» είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος : Παναγιωτάκος Νικόλαος       
Αντιπρόεδρος : Παλαιοκώστας Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας : Δέγγλερης Ιωάννης     
Ταμίας : Μάγης Αριστοτέλης
Μέλος :  Μίχα Αικατερίνη

Θέμα 2ο
Ο πρόεδρος προτείνει όπως το Δ.Σ. συνέλθει σε έκτακτη συνεδρίαση προς παραλαβή της διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. την Πέμπτη 22 Μαρτίου στα γραφεία του συλλόγου στη Νεα Μάκρη Αττικής. Προς τούτο να αποσταλούν οι σχετικές προσκλήσεις στα μέλη της παραδίδουσας διοίκησης.

Θέμα 3ο
Ο πρόεδρος προτείνει όπως η επόμενη τακτική συνεδρίαση γίνει την Τρίτη 27 Μαρτίου στα γραφεία του συλλόγου στη Νεα Μάκρη Αττικής, με θέματα που θα θέσουν τα μέλη επί τόπου. Τα μέλη αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση.
Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.

Απο το ΔΣ.


Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Νέο ΔΣ στον Κηφήνα

Ολοκληρώθκε με επιτυχία η διαδικασία των αρχαιρεσιών στον μελισσοκομικό σύλλογο Ανατολικής Αττικής <<Ο Κηφήνας>>. Η διαδικασία των εκλογών έγινε παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου επικυρώνοντας την ορθότητα και νομιμότητα της εκλογής του νέου σώματος του ΔΣ  της ελεκτικής επιτροπής καθώς και των αντιπροσώπων του συλλόγου.
Πιο συγκεκριμμένα οι υποψήφιοι έλαβαν:

Για το ΔΣ του συλλόγου  
Παλαιοκώστας Νικόλαος      31 ψήφους
Δέγγλερης Ιωάννης                26 ψήφους
Παναγιωτάκος Νικόλαος       26 ψήφους
Μίχα Αικατερίνη                    25 ψήφους
Μάγης Αριστοτέλης               16 ψήφους
Ρουγγέρης Ορέστης                15 ψήφους
Αλευρής Ανδρέας                    14 ψήφους

   για την Ελεκτική επιτροπή
Τσουκαλάς Άγγελος                  16 ψήφους
Γερογιαννάκης Εμμανουήλ     15  ψήφους
Μαντάνης Δαμιανός                 14 ψήφους
   και τέλος σαν αντιπρόσωποι του συλλόγου ορίστηκαν οι
Παλαιοκώστας Νικόλαος               27 ψήφους
Παναγιωτοπουλος Παναγιώτης     22 ψήφους
Μίχα Αικατερίνη                              9 ψήφους 

Στην συνέχεια ακολούθησε ΔΣ από τους εκλεγμένους για την δημιουργία σώματος και ανάληψη καθηκόντων και ορίστηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου.

Πρόεδρος             Παναγιωτάκος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος      Παλαιοκώστας Νικόλαος
Γραμματέας        Δέγγλερης Ιωάννης
Ταμίας                 Μάγης Αριστοτέλης
Μέλος                  Μίχα Αικατερίνη 
  και αναπληρωματικά μέλη
Ρουγγέρης Ορέστης                
Αλευρής Ανδρέας                    

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους για την ομαλή λειτουργία και περαιτέρω ανάδειξη του συλλόγου μας και πάντα με την στήριξη όλων των μελών.

Καλή επιτυχία

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Εκλογή νέου ΔΣ του Κηφήνα

Την Κυριακή 18/03/2018 και ώρα 09:30 πμ καλούμε όλα τα μέλη να παραστούν στα γραφεία του συλλόγου ώστε να αναδείξουν το νέο ΔΣ του  μελισσοκομικού συλλόγου ο Κηφήνας μετά την ομόφωνη απόφαση της ΓΣ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 10:00 πμ με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
Μην ξεχνάτε ότι μπορούν όλα τα οικονομικά ενήμερα μέλη να δηλώσουν υποψηφιότητα στέλνοντας μύνημα στο kifinas.attiki@gmail.com με θέμα <<υποψηφιότητα>> έως την Κυριακή 18/03/2018.
Η παρουσία όλων μας είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του συλλόγου.

Από το ΔΣ.

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ Μαρτίου.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 06/02/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» αρ.111

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 06/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παλαιοκώστας, Κατσίκης Κων/νος  και Παπαδημητρίου Περικλής.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
                                                              Για το Δ.Σ.

1.       Εγκρίθηκε  δαπάνη  για την μετάβαση και συμμετοχή στην Λάρισα στο συνέδριο της ΟΜΣΕ των μελών Παλαιοκώστα Νικόλαο και  Αλευρή Ανδρέα.

2.       Εγκρίθηκε με 3 ψήφους υπέρ και 2 απών η διαγραφή του μέλους Καλαθάκης Χριστιάννας  από το ΔΣ  λόγω αδικαιολόγητης απουσίας σε 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του συλλόγου. Θα οριστεί μέλος του ΔΣ το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κύριος Ψαραύτης Νικόλαος..

3.       Δεν θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο με τον λογιστή του συλλόγου λόγω έλλειψης προτάσεων.

4.       Εγκρίθηκε δαπάνη και ορίστηκε  δικαστικός αντιπρόσωπος   η κυρία Ουρανία Γαλάνη με ΑΜ/ΔΣΑ 16679 με έδρα την Αθήνα στην οδό Πατησίων 128 και τηλ. επικοινωνίας  694 4941029 η οποία θα παραστεί στις εκλογές του συλλόγου την  Κυριακή  18/03/2018.

Από το ΔΣ.

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης

Σαν σύλλογος είμαστε καλεσμένοι στην εκδήλωση με ομιλητή τον Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Μπορούν να παραστούν όσα μέλη μας το επιθυμούν δηλώνοντας δυναμική παρουσία σαν  μελισσοκομικός σύλλογος Ανατολικής Αττικής.

Από το ΔΣ.

Πρακτικά ΓΣ 25/02/2018Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης αρ. 14

Στην Νέα Μάκρη , σήμερά 25 Φεβρουαρίου του 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του συλλόγου επί της οδού Κρήτης & Αγ. Νικολάου συνήλθαν σε Γενική συνέλευση τα μέλη του συλλόγου με την επωνυμία “Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής ο Κηφήνας”.Στην συνέλευση παραστάθηκαν 27  εκ των 31 ταμειακώς εντάξει μελών.
Στην συνέχεια αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παρόντων με εισήγηση του Δ.Σ. του Συλλόγου ορίστηκε ομόφωνα Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και γραμματέας ο Μύρων Σκανδαλάκης. Την γενική συνέλευση χαιρέτησαν επίσης και ο Πρόεδρος Παλαιοκώστας Νικόλαος.
Στην ΓΣ συζητήθηκαν τα θέματα των μελών:
1.     Καλαθάκη Παναγιώτη
2.     Δορλή Σπύρου
3.     Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου
που ήταν προγραμματισμένα μετά από αίτημά τους.
Μετά τα παραπάνω ο Προέδρος   της Γ.Σ. εκφώνησε την εισήγηση του μέλους  τους Δ.Σ. Παναγιώτη Καλαθάκη :Συζήτηση και ψηφοφορία ανάκλησης αντιπροσώπων από την ΟΜΣΕ και αποχώρηση του συλλόγου από αυτή.

Διαβούλευση των μελών για παραμονή μας ή  όχι  στην ΟΜΣΕ.

Παρέμβαση των μελών:
Δορλής Σπύρος:Να μας πουν την άποψη τους ο πρόεδρος του Δ.Σ. καθώς και ο εκπρόσωπος μας στην ΟΜΣΕ.
Ελευθερίου Κων/νος:Να μην απομακρυνθεί ο σύλλογος μας από την ΟΜΣΕ.
Αλευρής Ανδρέας: Συμφώνησε με τα όσα ειπώθηκαν από τον συνάδελφο κ. Ελευθερίου. Επίσης αναφέρθηκε στα όσα ειπώθηκαν από τον  Μελισσοκομικό  Σύλλογο Ιωαννίνων πριν ενός έτους για την πραγματοποίηση αρχαιρεσιών χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπρόσωπου.
Σκαρλέας Μανώλης:Ποιος ο λόγος που θέλει να φύγουμε από ΟΜΣΕ ο συνάδελφος κ. Παναγιώτης Καλαθάκης?
Ψαράυτης Νικόλαος:Ποιά τα υπέρ απομάκρυνσης από ΟΜΣΕ.
Τοποθέτηση Προέδρου Γ.Σ.:Όχι απομάκρυνση από ΟΜΣΕ γιατί είμαστε μέρος ενός συνόλου, όχι σπασμωδικές κινήσεις. Δεν έχουμε έρθει σε επαφή με άλλους συλλόγους και δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει  πρόταση να δημιουργηθεί νέο κλαδικό όργανο , όποτε να παραμείνουμε μέχρι να συσταθεί “ΝΕΑ ΟΜΣΕ”, δηλαδή να γίνει εκκαθάριση των μελών της ομοσπονδίας, να διαγραφτούν οι σύλλογοι που κατά της αρχαιρεσίες δεν παραβρέθηκε δικαστικός αντιπρόσωπος δίνοντας όμως κάποιο εύλογο χρόνο στους συλλόγους για την πραγματοποίηση των νόμιμων διαδικασιών. Πρόσβαση όλων των μελ/κόμων στα πρακτικά της ΟΜΣΕ. Έγγραφη αναφορά στην ΟΜΣΕ διότι δεν ενέργησε το ΔΣ της προς την υλοποίηση  της απόφασης της ΓΣ, όπου ψηφίστηκε περί νομοθεσίας ψεκασμών.
Εάν δεν γίνουν τα παραπάνω από την ΟΜΣΕ κινούμαστε νομικά.
Επίσης , ως προς το θέμα της μυστικής ψηφοφορίας δεν τίθεται θέμα εκλογής εκπροσώπου ούτε και κάποιο προσωπικό θέμα , όποτε και με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. η ψηφοφορία θα είναι φανερή.
Παλαιοκώστας Νικόλαος:Απάντηση προς τον συνάδελφο κ. Δορλή να παραμείνουμε στην ΟΜΣΕ. Απάντηση προς συνάδελφο κ. Σκαρλέα “για δικό του λόγο ”.Αδύνατη η ανάγνωση των πρακτικών στην Γ.Σ. της ΟΜΣΕ. Θα πρέπει να δοθεί χρόνος στην ομοσπονδία ,τουλάχιστον ένα έτος περιθώριο, ώστε να γίνει η γενική συνέλευση της και να καθοριστούν ποιοί σύλλογοι είναι νόμιμοι και γενικότερα να κινηθεί δια της νόμιμης οδού.

Ψηφίστηκε με 0 υπέρ και 27 κατά , της ανάκλησης των αντιπροσώπων από την ΟΜΣΕ  και αποχώρηση του συλλόγου από αυτήν. Όποτε ομόφωνα αποφασίστηκε η παραμονή μας στην ΟΜΣΕ.


  Ο Πανγιώτης Παναγιωτόπουλος. προτείνει την επανάληψη των αρχαιρεσιών με βάση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί,  προκειμένου να παρευρεθεί δικαστικός αντιπρόσωπος. Ψηφίστηκε με 27 υπέρ και 0 κατά. Όποτε ψηφίστηκε ομόφωνα.
Επίσης ο πρόεδρος της Γ.Σ πρότεινε ως πιθανή ημερ/νία επόμενων εκλογών της 18/3/2018 ,όπου ψηφίστηκε με 25 υπέρ 2 κατά.

Παλαιοκώστας Νικόλαος:Προς συνάδελφο κ. Παναγιωτόπουλο να τον διαβεβαιώσει , εάν ο σύλλογος Ιωαννίνων έχει καταθέσει ένσταση ή μήνυση στο πρωτοδικείο Λάρισας προς την ΟΜΣΕ και αν αναφέρεται και η ύπαρξη συλλόγων με εκλεγμένα μέλη χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου;
Αναφορά στον μελισσοκομικό σύλλογο Μελίσσι που έχει δηλώσει μέσω της ιστοσελίδας του ότι η Αθήνα παραιτείται από την ΟΜΣΕ , κάτι το οποίο δεν υφίσταται λόγω του ότι υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι στην Αθήνα.
Ο πρόεδρος της Γ.Σ. :Απάντηση προς συνάδελφο κ. Παλαιοκώστα είναι ότι τον έχουν διαβεβαίωση πως έχουν κάνει μήνυση και αναφέρουν για συλλόγους με εκλεγμένα μέλη άνευ  παρουσίας δικαστικού αντιπροσώπου.

Σπύρος Δορλής: Εκφώνησε την πρόταση του με θέμα ψεκασμοί - διαχείριση και ενημέρωση των φορέων(που κάνουν χρήση φαρμάκων σε μορφή ψεκασμού) στους συλλόγους και μελισσοκόμους.

Τοποθετήσεις μελών

ο πρόεδρος της Γ.Σ.:Προς τον κ. Δορλή του αναφέρει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερωνόμαστε από  συγκεκριμένες ιστοσελίδες κρατικών φορέων όπου δηλώνονται οι ψεκασμοί και να τα παρακολουθούμε σε τακτά  διαστήματα. Επίσης ο σύλλογος μέσω της ιστοσελίδας του μας ενημέρωνε.
Παναγιωτάκος Νίκος:Επειδή δεν έχουν επαφή με το ίντερνετ όλοι του συλλόγου, προτείνει την δημιουργία ομάδας  ενημέρωσής που θα αναρτεί της πληροφορίες περί των θεμάτων ψεκασμών σε όλη την αττική αλλά και για τις νομές που πηγαίνουμε.
Κατσίκης Κώστας:Αναφέρει ότι στην ιστοσελίδα του συλλόγου αναρτούνται τα πάντα μέσω του Δ.Σ. από ενημερώσεις ,ψεκασμούς πρακτικά κ.α. Ύπαρξη δυσκολίας συνεργασίαςμε άλλους συλλόγους για ενημέρωση σε άλλες περιοχές, διότι δεν έχουμε στην κατοχή μας τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας και είναι δύσκολη η συνάντησή τους.
Θέλει βελτίωση στην συνεργασία μεταξύ των συλλόγων για ένα καλύτερο αποτέλεσμα και μιας ομάδας που θα μπορέσει να τρέξει τα συγκεκριμένα θέματα.

Έτσι προκύπτει από τα λεγόμενα των μελών στην δημιουργία μιας ομάδας η οποία θα αναλάβει το συγκεκριμένο θέμα(ενημέρωσης ψεκασμών προς τους συλλόγους) από τις περιφέρειες και τους δήμους πριν από κάθε ψεκασμό.
Όπου  ψηφίστηκε 27 υπέρ  0 κατά
Τα μέλη της ομάδας αυτής είναι ο Δορλής Σπύρος, Σκανδαλάκης Μύρων και
Μίχα Κατερίνα.

Ο Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης: Πρότεινε την συμμέτοχή του συλλόγου στον ψηφιακό συνδικαλισμό ,γιατί η ψηφιακή τεχνολογία είναι το σήμερα.Γίνονται ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις που μπορούν όλοι οι πολίτες να συμμετέχουν , δεν σημαίνει ότι έχουμε κατάργηση φυσικών προσώπων. Δεν ύπαρχει νόμος που να καταργεί ή να απαγορεύει την ψηφιακή διαβούλευση.
Είναι πολλά τα θετικά τα οποία παραθέτω άμεσα.
Α)Να προηγηθεί της Γ.Σ. ,ανάρτηση με τα θέματα ,έτσι ώστε τα μέλη να έχουν άπλετο χρόνο για να ενημερωθούν  και να αποφασίσουν δίχως βιασύνες.
Β)Σε περιπτώσεις που προκύπτουν επείγοντα θέματα και δεν προλαβαίνουμε να συγκαλέσουμε Γ.Σ. διότι τρέχουν οι εξελίξεις ,οι αντιπρόσωποι μας θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις, μέσω της βούλησης των μελών που θα εκφράζετε από την δημοσκόπηση στο διαδίκτυο.

Η Πρόταση είναι η εξής:Δημιουργία κλειστής ομάδας fb μελών του συλλόγου με σκοπό αποκλειστικά τις διαβουλεύσεις και δημοσκοπήσεις  των μελών του συλλόγου. Διαχείρηση ομάδας μόνο από Δ.Σ. συλλόγου, οι προτάσεις παιρνούν μόνο από ΔΣ ύστερα από απόφαση τους.

Τοποθετήσεις μελών

Δαμιανός Μαντάνης:Οικονομικά  ενήμερα στην κλειστή ομάδα
 Παλαιοκώστας Νικόλαος: Διαχειριστές μιας τέτοιας ομάδας θα είναι ο ταμίας και ο γραμματέας.
Παναγιωτάκος Νίκος : Προσεκτική τοποθέτηση των μελών για να μην προσβάλλονται άλλοι.Άμεση διαγραφή των μελών από την κλειστή ομάδα που δεν πληρώνουν συνδρομή τους , καθώς και όσων παραβαίνουν τους κανόνες που έχουν καθοριστεί από ΔΣ συλλόγου.
Αλευρής Ανδρέας:Έθεσε  ένα παράδειγμα μέλους που εκφράστηκε με άσχημο τρόπο στην ιστοσελίδα του fb , θίγοντας καταστάσεις και θέματα οπού  δεν είναι της αρμοδιότητας του. Συμφωνεί για την κλειστή ομάδα μόνο από μέλη. Να γίνετε δημοσκόπηση των θεμάτων πριν την Γ.Σ.
Γιάννος Άγγελος:Η γενική συνέλευση δεν αντικαθίσταται από το ίντερνετ .
Φιλιούσης Πασχάλης:Σύμφωνος με την πρόταση κ. Πανάγιωτόπουλου περί ψηφιακού συνδικαλισμού , όπου το ΔΣ θα εγκρίνει πρώτα  τις προτάσεις  πρίν αναρτηθούν και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην διατύπωση τους. Η διαδικασία διαγραφής μελών πρέπει να υπάρχει σαν θέμα, όπου να συνεπάγετε πολλές φορές και ολική.
Γερογιαννάκης Μανώλης:Δεν με ενδιαφέρουν τα λεγόμενα από 1500 μέλη του fb όπου δεν είναι εγγεγραμμένοι στον σύλλογο ,αρκεί να μην βρίζουν ή να θίγουν τον σύλλογο με ανακρίβειες. Να θεσπιστούνε κανόνες λειτουργίας της ομάδας για να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά.
Η ψηφοφορία ήταν ,υπέρ 22 κατά 0, όποτε ψηφίστηκε ομόφωνα.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης                Σκανδαλάκης Μύρωνας                            

Από την ΓΣ

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required